नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका उपसमिति सदस्यहरूको नामवाली (सम्पर्क समेत) यस प्रकार रहेको छ ।

अनुगमन समिति

निर्माण तथा खरीद समिति

पुस्तकालय सञ्चालन समिति

श्रोत संकलन तथा ब्यवस्थापन समिति

थप कार्यक्रम सभाब्यता अध्ययन समिति

प्राज्ञिक समिति

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समिति

वातावरण व्यवस्थापन समिति

गुनासो संकलन तथा समाधान समिति

आन्तरिक परीक्षा व्यवस्थापन समिति

अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति

विद्यार्थी परामर्श एकाइ

सुचना तथा सञ्चार एकाइ