UGC Guidelines

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगनेपालमा प्रकाशन हुनेविज्ञ समीक्षित शोधपत्रिका (जर्नल) का लागि न्यूनतम मानक र वर्गीकरणसम्बन्धीनिर्देशिका २०१८